Your browser does not support JavaScript!
臺北市立大學-社會暨公共事務學系
網站導覽
1 . 最新消息
      1-1 . 一般公告
      1-2 . 大學部公告
      1-3 . 碩士班公告
      1-4 . 研討會公告
      1-5 . 專題演講公告
      1-6 . 榮譽榜
2 . 本系介紹
      2-1 . 本系法規
            2-1-1 . 系務相關
            2-1-2 . 課務相關
      2-2 . 發展目標
3 . 課程資訊
      3-1 . 大學部
            3-1-1 . 課程架構
            3-1-2 . 學年課表
            3-1-3 . 課程大綱
      3-2 . 碩士班
            3-2-1 . 課程架構
            3-2-2 . 學年課表
      3-3 . 在職碩士班
            3-3-1 . 課程架構
            3-3-2 . 學年課表
      3-4 . 碩士在職專班
            3-4-1 . 學年課表
            3-4-2 . 本班介紹
            3-4-3 . 課程架構
4 . 師資介紹
      4-1 . 專任老師
      4-2 . 兼任老師
5 . 日間碩士班
      5-1 . 本班簡介
      5-2 . 課程架構
      5-3 . 歷屆考古題
      5-4 . 學年課表
6 . 在職學位班
      6-1 . 本班簡介
      6-2 . 課程架構
      6-3 . 學年課表
7 . 碩士在職專班
8 . 公共事務實習
9 . 民意與政策研究中心
10 . 系學會
11 . 所友會
12 . 系友會
13 . 評鑑專區
      13-1 . 大學部
      13-2 . 在職班
14 . 學習護照
      14-1 . 學習護照資料
      14-2 . 表單下載